PRIVACYVERKLARING 

 

Identiteit van de onderneming

AM B.V. h.o.d.n. Alarm Meldnet – voor een gerust gevoel
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17199790

 Contactgegevens

Wij zijn gevestigd te Roermond op de Wilhelminasingel 2a.

Wij zijn 24u per dag 7 dagen in de week bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0475 393939

 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee personen individueel te identificeren zijn.

Wij hebben maatregelen genomen om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.

 Algemeen

Alarm Meldnet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alarm Meldnet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Alarm Meldnet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, vragen heeft hierover, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen. Dit houdt in dat we inzicht krijgen in alle bezoekers van onze website. Dit is voor ons intern een tool om te kijken of bepaalde acties werken en wat de piekmomenten van bijvoorbeeld bestellingen zijn.

Wij hebben alle IP-adressen die wij verzamelen middels Google Analytics geanonimiseerd. Dit betekent dat wij niet uw volledige IP-adres doorsturen naar Google Analytics. Hierdoor hebben wij geen specifiek inzicht waar u zich bevindt.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wilt u meer weten over onze cookies, kijk dan hier. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en bezoekers.  

Persoonsgegevens van klanten, leveranciers en bezoekers , worden door Alarm Meldnet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Uitvoeren dienstverlening ten behoeve van Alarmafhandeling, track en trace, teleservices en of cameratoezicht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Uitvoeren van commerciële activiteiten welke in bedrijfsbelang zijn van Alarm Meldnet;
 • Informeren van stakeholders.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Alarm Meldnet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Uiterlijke kenmerken;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Code/wachtwoord ten behoeve van uitoefenen dienstverlening;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Kentekenregistratie ter uitvoering van dienstverlening;
 • Signalen en alarmen vanuit het elektronische beveiligingssysteem.
 • IP-adressen van elektronische beveiligingssystemen.

Uw persoonsgegevens worden door Alarm Meldnet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Alarm Meldnet  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, invullen contactformulier website, afgifte visitekaartje, via koppeling op social media of door inschrijving op nieuwsbrieven;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Alarm Meldnet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Alarm Meldnet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Alarm(ontvangs) apparatuur en ondersteunende ICT-partijen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Beheer van ICT en alarm(ontvangst)apparatuur.
 • Installateurs ten behoeve van uitvoeren dienstverlening.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

In het kader van de dienstverlening en het onderhoud aan onze ICT en alarm(Ontvangst)apparatuur verstrekken wij toegang tot persoonsgegevens. Deze partijen zijn gerechtigd tot het uitvoeren van onderhoud aan onze systemen. Afspraken met partijen zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Het is partijen expliciet verboden om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, op hun eigen servers te verwerken of aan derden te verstrekken.

 Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

Alarm Meldnet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alarm Meldnet is ISO 27001 gecertificeerd;
 • Maandelijkse vulnerability scans;
 • Periodieke penetratie testen;
 • 24/7 fysieke toegangscontrole en registratie;
 • Alle personen die namens Alarm Meldnet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Geautoriseerde toegangsrechten;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch te banaderen op het volgende nummer:  0475-393939 en per e-mail via [email protected]